Angielski

Edytuj
Komentarze              Archiwum wersji (wszystkie edycje)

Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki

Wolne podręczniki z angielskiego
Aktualności

A więc chcesz pisać podręczniki do angielskiego? Bardzo dobrze. Zapraszamy do współpracy. Na tej stronie znajdują się linki do najważniejszych informacji dla autorów.

Spis treści

Lista dyskusyjna i pomoc

Podczas pracy komunikujemy się za pomocą emailowej listy dyskusyjnej. Możesz się na nią zapisać korzystając z prostego interfejsu list. Po zapisaniu się wyślij e-mail na adres angielski@listy.wolnepodreczniki.pl, by przywitać się z pozostałymi autorami. Gdy czegoś nie wiesz, to poszukaj odpowiedzi w plikach pomocy.

Podstawa programowa

Podręcznik gimnazjum

Treści nauczania na poziome Beginners i Pre-intermediate - pomóż poprawiać i rozszerzać tą propozycję edytując tekst poniżej.

Beginners A0 (CEFR)

1. czasownik ‘być’ w czasie teraźniejszym (odmiana, pytania, przeczenia) dane osobowe (swoje i innych osób), nazwy krajów i narodowości zaimki i formy dzierżawcze nazwy zawodów i wykonywanych w nich czynności słownictwo dotyczące rodziny słownictwo dotyczące zainteresowań

2. zaimki wskazujące tworzenie liczby mnogiej rzeczowników nazwy przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej i w pokoju dziecka nazwy kolorów wyrażenia przyimkowe dotyczące położenia przedmiotów w przestrzenikonstrukcja there is / there are (opis obrazka)

3. czasownik have/ have got czasownik like (wyrażanie preferencji, upodobań) budowa pytań i przeczeń w czasie present simple nazwy owoców, warzyw, dań nazwy ubrań (ewentualnie wzorów, rozwinięcie kolorów)

4. czas present simple – opis codziennych czynności (dla wszystkich osób) przysłówki częstotliwości podawanie godzin słownictwo dotyczące czynności codziennych

5. czasowniki oznaczające uczucia i stosunek emocjonalny (like, hate, enjoy) opisy upodobań i zainteresowań (rozbudowanie słownictwa np. o komputery, sporty ekstremalne) czasowniki modalne must i can (pytania, itd.) opis umiejętności swoich i innych

6. stopień wyższy i najwyższy przymiotników przedimek nieokreślony i określony przymiotniki o przeciwnym znaczeniu czasowniki need, want do określania potrzeb czas present continuous (w zestawieniu z present simple) (pytania, itd) opis ilustracji (present continuous)

7. czasownik ‘to be’ w czasie past simple okoliczniki czasu i miejsca zdania twierdzące, pytające i przeczące w czasie past simple relacjonowanie wydarzeń z przeszłości (np. na podstawie jakiegoś tekstu historycznego o kraju ang. obsz. Jęz.) przedstawienie typowego dnia w czasie przeszłym

8. słownictwo związane ze sposobami spędzania wolnego czasu past simple – ciąg dalszy tryb rozkazujące przyimki proste instrukcje, opis drogi

9. ‘be going to’ do wyrażania przyszłych zamiarów; słownictwo związane z podróżowaniem (środki transportu, na dworcu, na lotnisku, itd.) i zwiedzaniem słownictwo dotyczące opisu państwa, terenu turystycznego pisanie maila lub pocztówki

10. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne jedzenie, produkty spożywcze ‘some’, ‘any’, ‘few’ itd. Przygotowywanie posiłku Zakupy, restauracja

11. czasownik modalny must i mustn’t – wyrażanie nakazów i zakazów tworzenie regulaminów (np. wycieczki, pobytu na basenie, itd.) czasownik modalny should słownictwo dotyczące środowiska naturalnego i jego ochrony (tworzenie zasad właściwego postępowania) udzielanie rad

12. nazwy części ciała, opis człowieka – wygląd zewnętrzny porównanie czasów past simple i past continuous słownictwo dotyczące np. kolejności wydarzeń (np. opowiadanie historyjki na podstawie ilustracji) opis wspomnień z wakacji, itd.

13. czas present perfect do opisu zdobytych doświadczeń (opowiadanie o nich) czasowniki regularne i nieregularne słownictwo dotyczące zdobytych doświadczeń przysłówki

14. porównanie z czasem past simple słownictwo dotyczące kina, teatru, muzeum opowiadanie o ulubionym filmie, spektaklu składanie propozycji np. odnośnie wspólnego spędzania czasu uzyskiwanie informacji o spektaklach, itd.

15. konstrukcja ‘have to’ opowiadanie o obowiązkach swoich i innych osób słownictwo opisujące miasto i jego atrakcje struktura listu prywatnego (zaproszenie do odwiedzin np.)

Pre-intermediate A1(CEFR)

1. czas present simple do opisu dnia codziennego uzyskiwanie informacji o dniu innych nazwy zawodów i ich opis charakterystyka osoby – charakter opis miejsca (ilustracji)

2. czas present continuous do opisu ilustracji czasowniki występujące tylko w formie ‘simple’ zwroty do wyrażania własnych sądów i opinii opis charakteru ludzi cd. wzbogacenie słownictwa

3. czas past simple do opisu wydarzeń z przeszłości słownictwo dotyczące wakacji i czasu wolnego opowiadanie o wakacjach, lub inne opowiadanie np. na podstawie rozsypanki obrazkowej na obydwa czasy przeszłe

4. czasy past simple i past continuous do opisu wydarzeń z przeszłości (np historycznych – wprowadzenie stosownego słownictwa) wyrażanie preferencji własnych i innych osób odnośnie muzyki, literatury, filmów, itd. (stosowne słownictwo – rodzaje muzyki, itd., wyrażanie opinii)

5. czas future simple do wyrażania przewidywań odnośnie przyszłości słownictwo dotyczące przyszłych planów i przewidywań uczniów odnośnie ich życia lub tematyka społeczna czas present continuous i ‘to be going to’ dla wyrażania planów stosowne słownictwo pisanie krótkiego cv

6. czas present simple do wyrażania zasad i reguł słownictwo dotyczące dyscyplin sportowych i obowiązujących w nich zasad pisanie zasad i charakterystyki wybranej dyscypliny sportowej tryb rozkazujący słownictwo służące do wyrażania zgody lub sprzeciwu odnośnie przedstawionych opinii

7. czasy present perfect i past simple dla opisu wydarzeń i doświadczeń przeszłych słownictwo dotyczące podróżowania (w tym też dialogi np. na lotnisku) opis miejsca (jako tła wydarzeń) relacjonowanie wydarzeń z własnej przeszłości

8. przysłówki charakterystyczne dla czasu present perfect (for, already itd.) porównanie użycia czasów present perfect i past simple opis lokalizacji miejsca / przedmiotu (stosowne słownictwo) udzielanie instrukcji

9. porównanie czasu present perfect continuous i present perfect simple opisywanie własnych doświadczeń tworzenie przysłówków wyraża i uzasadnia własne opinie np., na temat bohatera opowiadania

10. słownictwo dotyczące żywności i przygotowywania posiłków tryb rozkazujący (w przepisie) określniki ilościowe (some, any, a bit, itd.) przysłówki dotyczące opisu procesu ewentualnie wywiad na temat zagranicznych potraw

11. konstrukcja ‘used to’ i czas past simple do wyrażania czynności i zwyczajów przeszłych słownictwo stosowne do wyrażania sukcesów i porażek oraz osiągnięć życiowych porównanie np. sposobu życia dziś i przed laty

12. słownictwo dotyczące zabytków, miejsc historycznych, ciekawych turystycznie strona bierna opowiadanie o wizytach w ciekawych miejscach i ich historii

13. słownictwo związane z robieniem zakupów i sklepami pytanie o informacje, proszenie o pomoc pierwszy tryb warunkowy

14. słownictwo dotyczące pogody czasowniki modalne may/might, should/shouldn’t czasowniki modalne, wyrażenia przyimkowe słownictwo dotyczące opisu danego obszaru geograficznego

15. czas past perfect porównanie czasu past perfect z czasem past simple pisanie opowiadania słownictwo dotyczące robienia zakupów i korzystania z różnych usług składnie reklamacji list formalny

16. drugi okres warunkowy sytuacje hipotetyczne słownictwo dotyczące np. sportów ekstremalnych lub niebezpiecznych zawodów uzyskiwanie opinii słownictwo dotyczące udziału w dyskusji


Poniżej znajdziecie naszą propozycję dotyczącą pierwszych rozdziałów podręcznika. Czekamy na Wasze komentarze i propozycje!

Tematyka

Powitanie i pożegnanie Przedstawianie się Wygląd zewnętrzny (a tall boy with black hair) Pytanie o: miejsce zamieszkania (pochodzenia), zainteresowania Wyrażanie informacji o sobie, swoich zainteresowaniach, miejscu zamieszkania

Materiał gramatyczny

Czasownik to be - zdania oznajmujące, pytające i przeczące, formy mocne i słabe Zwrot have got - zdania oznajmujące, pytające i przeczące, formy mocne i słabe Czasowniki like, hate (I like football, I hate cats) Zaimki osobowe Przymiotniki dzierżawcze Liczebniki 1 – 20 Liczebniki porządkowe: My birthday is on March 7th Nazwy dni tygodnia, miesięcy

Sprawności językowe

Mówienie: podawanie informacji o sobie, zdobywanie informacji o kolegach i koleżankach w klasie Słuchanie: zbieranie informacji o kolegach i koleżankach w klasie Pisanie: notatki w czasie przeprowadzania wywiadu

Propozycja ćwiczeń

Formularz/ankieta What's your name?

      telephone number?
      e-mail?

What is your favourite passtime (sport, activity)?

           colour, book, film .......

Have you got brothers, sisters, pets ......


English is everywhere computer, sms, www, power, fitness, drink, jogging, snowboard, windsurfing

Useful guides and words

Poniższe materiały pochodzą z podręcznika Wikibooks "English as an Additional Language", dostępnego pod [[1]] na licencji GNU FDL [[2]]

Buying a Train Ticket RAIL TRAVEL Buying a train ticket

A young traveller goes up to the ticket office in a Railway Station in England:

  * Traveller: "A ticket to Coventry, please."
  * Clerk: "Is that a single or a return?"
  * Traveller: "A return, please. "
  * Clerk: "That's five pounds seventy then."
  * The traveller hands over a ten pound note.
  * The Ticket Clerk takes the money and gives out a two part ticket along with some coins.
  * Clerk: "four pounds thirty change. Platform 3, you'd better hurry."
  * Traveller: "Thanks"

The young traveller checks his change and hurries off as the Ticket Clerk serves the next passenger.

Note that the exchange tends to be hurried and clipped. Flowery, extended sentences aren't needed, just the required information, a little courtesy, and a check of the coins and the tickets. Mistakes do happen, especially if you are in a hurry. A quick check now can save problems later:

The traveller rushes back to the ticket office, and tries to speak to the same Ticket Clerk:

  * "Sorry, these tickets say Daventry not Coventry"
  * "But you said Daventry"
  * "I'm sure I did not. I wanted a ticket to Coventry, please"
  * "Let's have a look then."
  * The Clerk takes the tickets back and examines the two pieces of the ticket.
  * "OK-Return to Coventry instead - same price . "
  * The Clerk prints out two new parts to the ticket.
  * "Here you are, Coventry. Return."
  * He passes the new ticket back to the traveller.
  * "Thanks very much"

The young traveller hurries off again, with the correct tickets.

It can be confusing (even for local people) when they ask for a ticket and receive what appears to be two tickets back. One piece will state "Outward Journey" the other "Return Journey". Keep both safe. Always check your change.

In British Railway Stations there are also Ticket Machines. These can be frustrating to use if they are new to you. Don't be afraid of them, as they can speed things up, especially if there is a long queue for the ticket office.

Another obstacle can be the automatic ticket barriers. Have your ticket ready. Copy what other passengers do. If you are exiting from a platform the machine will hold onto your used ticket, but if you are going onto a platform the machine will read your ticket and pop it out at the other side. Stay alert!

Remember to keep your luggage close by you at all times. This is not just because of theft. If you wander off and leave your luggage, the station staff may treat it like an unexploded bomb! So to avoid trouble stay with your luggage - guard it well.

there are many ways to ask the same question (or be asked):

  * "Is this the train to Liverpool?"
  * "Is this the train for Liverpool?"
  * "Does this train go to Liverpool?"
  * "This the Liverpool train?" (notice that the "is" can be dropped)
  * "Going to Liverpool?"
  * "Liverpool train?"
  * "Liverpool?" (although this can be confusing, meaning many things in just one word.)
  * Glossary
     o Luggage - Bags carried by a passenger. Can be suitcases, backpacks, boxes or any bag.
     o Lost Luggage - An office where items that passengers have forgotton are taken.
     o Fare - Means the cost of the ticket.
     o Ticket - The token given to a passenger to allow them to travel, showing the cost and destination etc.
     o Guard - on British trains, he rides inside the train checking tickets and passengers' safety.
     o Change - The money returned to somebody who paid with more than the cost of the transaction.
     o Train - A group of carriages rolling along rails, carrying passengers or freight.
     o Passenger - Somebody that travels by Bus, Car, Train, Plane or Ship.
     o Return - A type of ticket allowing there and back travel.
     o Single - A type of ticket allowing one way travel, that is just to there.


School and Education

Homework